• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: ISO

 • -

Nová aktualizace Enfocus PitStop míří na tisk obalů, etiket a velkoformátový tisk

Tags : 

Společnost Enfocus uvedla v průběhu veletrhu drupa 2016 nový update svých aplikací pro kontrolu a editaci grafických a tiskových dat ve formátu PDF:

 • PitStop Pro 13 update 2
 • PitStop Server 13 udate 2

Jak je u společnosti Enfocus zvykem, přestože se jedná „jen“ o update, přináší opět řadu užitečných změn a vylepšení.

ISO 19593-1

Hlavním důvodem pro některé nové funkce je vznikající norma ISO 19593-1. ISO 19593-1 je nový standard formátu PDF, který se zaměřuje především na definování pravidel pro používání vrstev v PDF (někdy též „skupin volitelného obsahu“, anglicky Optional Content Groups – OCG). Typickým příkladem je například využití vrstev pro vložení informací určujících řez, výsek, ohyb nebo jiné dokončující zpracování. Podle nové normy by tyto vrstvy měly být identifikovatelné nikoliv názvem ale atributem, tzv. „processing step“, který by byl uložen v PDF v podobě metadat. Nezáleželo by potom, jak se vrstva jmenuje, ale jakým atributem (ze seznamu standardních „processing steps“) by byla označena. V nové verzi PitStop jsou přidány akce, které umí vrstvy podle těchto metadat hledat, vybírat, případně jim tento atribut přidělovat. Metadata však mohou obsahovat informace nejen o vrstvách, ale i dalších objektech obsažených v souboru PDF.
Společnost Enfocus považuje uvedený standard za velmi důležitý a přestože ještě není dokončen a vyvíjí se, plánuje průběžně na jeho základě doplňovat a vylepšovat funkcionalitu všech následujících verzí aplikace PitStop. Očekává se, že postupně bude tento standard přijat dalšími výrobci software – jak pro řízení hardware tak samostatných aplikací a workflow.

Packaging Preflight

Odvětví packagingu je velmi specifické tiskové odvětví. V řadě případů se řídí jinými pravidly, než standardní ofsetový tisk. Data jsou mnohem složitější, obsahují více přímých barev, nepoužívají klasické rámečky stránky, využívají vrstvy a podléhají celé řadě legislativních podmínek. Kontrola takového souboru je velmi specifická a především pro toto odvětví je předchozí ISO norma určena.
Nová verze PitStop obsahuje řadu nových kontrolních funkcí, které jsou však v tuto chvíli svázány se soubory ve formátu PDF vytvořených některou aplikací od společnosti Esko (mateřské firmy Enfocus). Soubor PDF, který je „normalizován“ některou aplikací od Esko, obsahuje metadata, která popisují vlastnosti objektů a inkoustů použitých v PDF. V aktuální verzi PitStop se Enfocus zaměřil na dvě oblasti – čárové kódy a inkousty. V nové verzi jsou specifické akce, které dokáží zpracovávat Esko metadata s informacemi o použitých čárových kódech a inkoustech. Díky nim je možné provádět přesnější kontroly takto vytvořených souborů PDF.

Další novinky

Nová verze však obsahuje i řadu dalších změn a vylepšení. K těm nejzajímavějším patří například schopnost rastrovat stránku, aniž by vznikaly nepříjemné světlé linky, schopnost vybrat skupinu objektů podle ohraničující čáry, přidat objekty do vrstvy pomocí pravého tlačítka myši a kontextového menu, apod.

Uvádíme seznam nejdůležitějších novinek, pro podrobnější informace však doporučujeme „release notes“ na stránkách Enfocus – odkazy najdete v závěru tohoto článku.

Nové vlastnosti a funkce

Další informace o novinkách najdete zde:
Enfocus PitStop Pro 13 update 2 – release notes
Enfocus PitStop Server 13 update 2 – release notes


 • -

Pracovní skupina Ghent Workgroup vydala přelomovou specifikaci GWG2015

Tags : 

Specifikace GWG definují požadavky na tiskové PDF a související workflow, tak aby byla zajištěna efektivní předávka souborů PDF a co nejvyšší kvalita výroby. Pravděpodobně nejčastěji je možné se s nimi setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích Adobe Acrobat Professional nebo Enfocus PitStop Pro.
Nové specifikace GWG2015 vychází ze standardu ISO PDF/X-4 a definitivně opouští omezení jazyka Postscript. Nově jsou definovány i vlastní specifikace pro obalový průmysl.

Pracovní skupina Ghent Workgroup je mezinárodní skupina sdružující přední organizace a dodavatele z oboru publikování a tisku. Od svého založení v roce 2002 připravuje specifikace a doporučení pro efektivní předávání souborů PDF a vydává nástroje pro testování workflow zpracovávající soubory PDF. Cílem těchto specifikací a nástrojů je zajistit kvalitní a konzistentní soubory PDF pro tisk a publikování.

Trochu (nejen) historie

Jak bylo řečeno, se specifikacemi GWG se lze nejčastěji setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích, jako jsou Adobe Acrobat nebo Enfocus PitStop. V současnosti jsou pravděpodobně stále nejpoužívanější specifikace GWG 1v4 z roku 2008, které vycházejí ze standardu ISO PDF/X-1a. Tento standard je plně kompatibilní s možnostmi jazyka Postscript 3.
Výrobci tiskových ripů však nechtěli být omezováni limity jazyka Postscript a do nových verzí svých ripů začali implementovat přímý interpretr formátu PDF – Adobe PDF Print Engine (zkráceně APPE). Tento interpretr dokáže zpracovávat soubory PDF přímo, bez nutnosti jejich převodu do jazyka Postscript. Není tedy nutné z PDF před jeho zpracováním odstraňovat např. průhlednosti, vrstvy a jiné prvky, které Postscript neumí.
Nové technologické možnosti plně respektuje standard ISO PDF/X-4, uvedený v roce 2008, který již povoluje v souboru PDF průhlednosti, vrstvy, různé barvové prostory, apod. Na tomto standardu byly založeny specifikace GWG2012, které však stále doporučovaly zůstat u barvového prostoru CMYK. GWG dnes označuje verzi GWG2012 jako přechodnou a předpokládá, že ji plně nahradí nová specifikace GWG2015.

GWG2015

Hlavní rozdíly mezi GWG 2015 a GWG 1v4 jsou dány především tím, že GWG2015 vychází ISO standardu PDF/X-4 se všemi důsledky, např. jsou povoleny průhlednosti, volitelný obsah (vrstvy) nebo více barvových prostorů. Nové specifikace GWG2015 mají vždy dvě varianty – CMYK a CMYK+RGB. Povolení RGB pro obrázky má význam v případě, kdy může být vygenerované PDF zobrazováno na mobilních zařízeních (např. při multikanálové komunikaci) nebo tištěno na zařízeních s větším barevným rozsahem než CMYK (např. při digitálním nebo velkoformátovém tisku). Podle GWG2015 může PDF obsahovat volitelný obsah (vrstvy), důležitý např. pro jazykové mutace nebo doplňující netisknuté informace. Přibyly i další novinky, jako podpora fontů OpenType, možnost obrázků v 16-bitové hloubce, změna v limitu pokrytí TAC, podpora ICC profilů v4 a další. Podrobný popis změn, důvodů pro jejich zavedení i důsledků, které přináší, najdete na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-specifications, kde jsou ke stažení velmi kvalitně a přehledně zpracované dokumenty.

GWG 2015 Packaging Specification

Vzhledem k odlišným požadavkům na data vytvářená pro potřebu obalového průmyslu připravila skupina Ghent samostatné specifikace pro toto odvětví – GWG2015 Packaging Specification. Tyto specifikace rovněž vychází ze standardu ISO PDF/X-4, ale kromě toho, že přidávají řadu dalších specifických požadavků pro dané odvětví tisku, povolují rovněž i některé odchylky od standardu PDF/X-4 – tam, kde by striktní dodržování standardu bránilo vyhovět požadavkům pro tisk obalů. Více informací lze opět najít na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification.

Přechod

Případný přechod na pracovní postupy založené na doporučeních GWG2015 by neměl probíhat bezhlavě a neuváženě. Jedná se o zásadní změnu, které by měly předcházet důkladné testy, zda vaše stávající workflow a technologie těmto novým specifikacím vyhovují. GWG pro tyto účely nabízí na svých stránkách ke stažení testovací sadu Ghent Output Suite.
Na stránkách GWG jsou ke stažení i aktuální specifikace GWG pro všechny podporované aplikace – www.gwg.org/application-settings.

Ani samo GWG neočekává hromadný přechod od GWG 1v4 (PDF/X-1a) ke GWG2015 (PDF/X-4) a předpokládá, že oba standardy budou ještě dlouhou dobu koexistovat. Současný technologický vývoj však tlačí na změnu v přístupu k přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF a dříve nebo později přinese ukončení podpory postupů založených výhradně na technologii Postscript.

Důležité odkazy:
www.gwg.org
www.gwg.org/gwg-2015-specifications
www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification
www.gwg.org/application-settings


 • -

Jaký je aktuální stav vašeho tiskového stroje?

Tags : 

Rádi bychom vám nabídli službu, která na dálku otestuje váš ofsetový tiskový stroj. Samozřejmě za předpokladu dodržení určených  pravidel  a postupů.

Prvním krokem testu je zaslání dat pro testovací tiskovou formu-od nás k vám. Data jsou připravena již podle nové normy ISO 12347-2:2013 a celý test je nastaven pro doporučené tiskové postupy uvedené v dané normě. Další postup souhrnně vypadá takto:

 1. Výroba tiskové formy z dodaných dat, svíceno lineárně
 2. Výtisk testovacího archu podle standardních podmínek zavedených v tiskárně
 3. Odběr vzorků po vyvážení a vybarvení archů
 4. Zaslaní odebraných vzorku do GRAFIE CZ

U nás jsou vaše dodané tiskové archy proměřeny a výsledky jsou zapsány do výstupního protokolu. Ten je důležitou součástí služby a jsou zde zdokumentovány všechny postupy,  měření a informace z průběhu testu.

Vyhodnocení archu se týká jak kontroly barevnosti tiskového procesu vůči normě ISO 12347-2:2013 (barevná odchylka delta E), tak i kontrole mechanických parametrů (vibrace, vlhčení, rozsah přenesených tónů, dublování, smyk) a distribuci barvy ve směru a kolmo na tisk (šablonování). Výsledkem je právě výstupní protokol, který vám zašleme v digitální formě.

Cena služby je 3.000,- Kč (bez DPH).

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz


 • -

Přechod na referenci FOGRA 51, FOGRA 52

Tags : 

Pokud jste poskytovatelem tisku, věříme, že jednou z vašich hlavních priorit je mít barevný výstup všech vašich tiskových strojů dlouhodobě stálý a ve shodě se současnou normou ISO 12647- 2: 2013. Jistě je tak možné předejít mnohým reklamacím z důvodu barevnosti a následným finančním ztrátám.

To, že GRAFIE CZ v rámci svých služeb nabízí kalibrace a certifikace tiskových strojů (ofsetových i digitálních) není nic nového. Jsme připraveni vám pomoci i s přechodem na novou referenci FOGRA 51 a 52, která daleko lépe reflektuje současný stav běžně dostupných materiálů a na nich dosažitelnou barevnost v podmínkách dnešních tiskových provozů. Možná si říkáte, když nám funguje FOGRA 39, proč to měnit? Právě proto, že dnešní potiskované substráty obsahují optické zjasňovače se kterými reference FOGRA 39 nepočítá a navíc nové reference lépe popisují průběh přenosu tiskového bodu (TVI) a díky tomu není nutné provádět tak velké korekce při kalibraci tiskového stroje pro dosažení standardizace tisku.

Pokud budete chtít tuto problematiku konzultovat, nebo máte zájem o nezávaznou kalkulaci na tyto služby: Kalibrace a certifikace ofsetového tiskového stroje nebo Kalibrace a certifikace tiskového stroje s pravidelnou kontrolou tiskových procesů, neváhejte nás kontaktovat.

Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz


 • -

Jsme připraveni vám zavést novou normu ISO 12647-2:2013

Tags : 

Možná jste si všimli, že organizace ECI, FOGRA a bvdm zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Jedná se o ICC profil PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52), které vycházejí ze standardu ISO 12647 2:2013. Norma ISO 12647-2:2013 přibližuje běžně dostupné materiály a na nich dosažitelnou barevnost podmínkám v tiskových provozech. Díky tomu není nutné provádět tak velké korekce pro dosažení standardizace tisku.

V praxi to znamená, že jsou připraveny podmínky k tomu, aby tato nová norma začala být zaváděna do tiskových provozů a do přípravy dat. Přechod si samozřejmě vyžádá delší období, kdy budou přicházet tisková data připravená podle staré normy, ale i podle normy nové. Proto byly také zveřejněny ICC profily DeviceLink pro převod z CMYK do CMYK. ICC profil ISO Coated v2 to PSO Coated v3 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle staré normy, ale tištěných podle nové normy, a ICC profil PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle nové normy, ale tištěných podle normy staré.

V případě vašeho zájmu jsme připraveni vám zavést tiskové workflow podle podmínek nové normy ISO 12647-2:2013 a zároveň provést kontrolu tisku podle normy stávající. Pro takto nastavené tiskové workflow vystavujeme certifikáty společnosti GRAFIE CZ, s. r. o.

Kontaktní osoba: Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?