• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Jak na vlastnosti grafických papírů (1. díl) – výběr papíru

Výběr správného papíru pro danou aplikaci může být pro zákazníka náročný úkol.  Znalcem papíru nemusí být každý, kdo papírové produkty pravidelně používá nebo s nimi obchoduje. Zákazník by se měl rozhodovat na základě kvality, kompatibility s tiskárnou, rozměru a konečné úpravy papíru.

Plošná hmotnost, tuhost a dráha papíru

Vlastnosti grafických papírů můžeme rozdělit na obecné, fyzikální, mechanické a optické. Mezi nejdůležitější všeobecné vlastnosti patří plošná hmotnost, označuje se také jako gramáž a udává se v gr/m2. Podle plošné hmotnosti se papírový materiál dělí na papíry a kartony. Tloušťka archu se udává v mikrometrech (mm) a ovlivňuje tuhost papíru, která významně působí na správnou průchodnost tiskovým zařízením. Mezi plošnou hmotností a tloušťkou papíru se vyskytuje vzájemný vztah. Pokud se nejedná o papír s vyšším volumenem (> 1), pak údaj v gramáži dělený tisícem rovná se přibližně tloušťce papíru v milimetrech. Další důležitou vlastností je dráha papíru, která se určuje podle směru vláken při výrobě. Úzká dráha se označuje mezinárodně jako SB,LG –  vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou archu. U široké dráhy je směr po vlákně rovnoběžný s krátkou stranou archu a označuje se zkratkou BB nebo SG.

Práce s vlhkostí a rozměrová stálost

Mezi významné fyzikální atributy, které by měly spotřebitele zajímat u papírového materiálu, patří vlhkost papíru. Papír je živý organismus a má schopnost přijímat, ale i uvolňovat molekuly vody obsažené ve vzduchu. Vlhkost papíru je parametrem, který silnou měrou ovlivňuje potisk papíru, a to pokud používáme ofsetovou nebo odlišnou digitální laserovou technologii. Pro dokonalý výsledek tisku je důležitá rozměrová stálost. Je to schopnost media neměnit své rozměry při vystavení různým stupňům teploty, vlhkosti a tlaku. Vysoká teplota způsobuje roztažení, smrštění, kroucení a vzniká nerovný zvlněný povrch archu.

Hladký materiál

Hladkost papíru zaručuje vynikající reprodukci barev při potisku, rovnoměrnou distribuci toneru a bezproblémové podávání do tiskového stroje. Hladkost papíru je výsledkem přesných úrovní tlaku při strojovém kalandrování. Pokud papír nedosahuje požadovaných parametrů hladkosti, dochází díky nerovnoměrnému profilu ke špatné distribuci barev.

Bělost, opacita a lesk

Pokud dopadají na povrch papíru paprsky světla, část se jich od povrchu archu odrazí, část jich papír absorbuje a některé paprsky proniknou povrchem papíru. Tyto tři úkazy pro lidské oko vytváří vizuální vjemy jako je bělost, opacita a lesk, které zahrnujeme do optických vlastností. Nemají vliv na příjem tiskové barvy, ale ovlivňují výsledný vzhled tiskové aplikace. Souvisí s bělostí a čistotou vstupních surovin a technologií výroby papíru.  Bělost papíru se udává buď jako Brightness ISO bělost. Podle známé a rozšířené normy ISO 2470 se tento druh bělosti měří pod umělým zdrojem denního světla. Tato bělost nekoresponduje s vnímáním lidského oka. Nebo jako Whiteness CIE bělost – jasnost, která více koresponduje s vjemy lidského oka. Podle normy ISO 11475 se tento typ bělosti měří snímáním odrazivosti světelného toku v celé pozorovatelné oblasti spektra vlnových délek od 360 do 780 nm.  Opacita neboli neprůsvitnost je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Vyjadřuje se v procentech zadrženého světla. Dokonale neprůsvitný papír má opacitu 100 %. Rozptyl světla u archu papíru roste s  jeho pórovitostí, obsahem plnidel a s rostoucí hmotností.  Například grafický nenatíraný papír v 60gr/m2 má opacitu okolo 86%, 80gr/m2 bývá vyráběn s opacitou 91%, u 120gr/m2 bývá uváděna opacita 94% a u 250gr/m2 se dosahuje opacity až 100%. Schopnost papíru odrážet co největší množství dopadajícího světla v úhlu, který co nejblíže opisuje úhel dopadu a způsobuje tak efekt zrcadlení nazýváme lesk. Papíry strojně hlazené mají lesk okolo 12%, papíry satinované – 30% a papíry natírané, lesklé a lakované dosahují až 50-90%.

Klíčové jsou mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti papíru mají přímý vliv na tiskový výsledek a další zpracování. Ovlivňují bezproblémový běh papíru tiskovým zařízením bez kroucení, přetrhů a dalších závad. K nejběžnějším sledovaným mechanickým vlastnostem papíru patří odolnost v přehýbání, což je schopnost papíru překonat opakované přehýbání a zároveň při namáhání tahem za stanovených podmínek. Udává se počtem dvojohybů do momentu destrukce v místě přehybu.  Povrchová pevnost papíru musí být přizpůsobena specifickým technologiím tisku, aby se zabránilo vytržení vláken nebo částic nátěru z povrchu papíru při přenosu tiskové barvy. Čím je tisková barva více viskóznější (ofsetový tisk), tím více dochází k namáhání povrchu. Tuhost je schopnost papíru odolat námaze při konečné úpravě, má velký vliv na rychlost zpracování finálního produktu. Tuto vlastnost zajišťuje formace, tloušťka a směr vláken.

Další dělení papírů

Vlastnosti grafických papírů můžeme rozdělit také podle vlivu na potiskovatelnost (printability) a průchodnost strojem (runabillity).  Který činitel je důležitý pro kvalitní potiskovatelnost bezdřevého grafického papíru? Zcela podstatná pro dokonalý potisk je správná struktura povrchu papíru. O co je povrch papíru hladší, uzavřenější a rovnoměrnější, o to je úloha tiskaře jednodušší. Povrchová úprava určuje příjem tiskové barvy a optické vnímání. Například bezdřevý nenatíraný papír s otevřenější pórovitou strukturou a hrubším povrchem přijímá barvu dokonale, ale schne o trochu pomaleji.  Natírané bezdřevé papíry (lesklé/matné) mají dobré vlastnosti pro schnutí, ale složení, hmotnost nátěru a nerovnoměrná struktura podložky může zapříčinit vznik obláčkovitosti (mottling). Stejnoměrnost povrchu papíru je rozhodující pro rovnoměrnou distribuci barvy. Optické vlastnosti také bezpochybně ovlivňují konečný tiskový výstup. Pro realistickou reprodukci barev je důležitá především bělost, opacita, lesk a barevný odstín papíru. Dalším důležitým faktorem je kapacita papírového media přijímat barvu. Přijímavost barvy charakterizuje, kolik barvy pronikne do tzv. kapilárního systému papíru a souvisí s pórovitostí a hladkostí povrchu. Absorpční schopnost, rozměrová stálost jsou fyzikální vlastností papíru, které charakterizují spojitost a chování papíru k vodě, vlhkosti vzduchu a mají přímý vliv na potiskovatelnost papíru. Kvalitně vyrobený papír by měl vykazovat vynikající hydrostabilitu – schopnost neměnit svůj rozměr po opakovaném namáčení a vysoušeni a dokonalou hygrostabilitu – neměnit svůj rozměr při změně relativní vlhkosti.  Posledním důležitým faktorem, který ovlivňuje bezproblémový potisk je prašnost, která redukuje kvalitu. Pro tiskaře je podstatné minimalizovat prašnost papíru a proto nakupovat archy v originálním rozměru přímo z produkce. Řezání archů papíru z mateřských rolí je realizováno přímo ve výrobním závodě na pravidelně kontrolovaných zařízeních.

Výběr papíru ovlivní celou tiskovou zakázku

Průchodnost strojem (runabillity) ovlivňuje plošná hmotnost, tloušťka materiálu, dráha papíru, mechanické vlastnosti papíru. Důležitým faktorem pro dokonalou runabillitu je také plochost papíru (rovinnost), která souvisí se změnami vlhkosti a teploty při přepravě, skladování a následném tisku. Pokud materiál neleží zcela rovině, pak neprochází tiskovým zařízením vůbec či s velkými obtížemi. Papír ve vlhkém prostředí vlhkost přijímá (archy se krabatí a okraje se vlní) a v suchém prostředí vlhkost předává (vzniká talířové kroucení archů). Pokud archy nemají perfektní plochost, pak vznikají pravidelně problémy se soutiskem.  Proto je důležité papír skladovat v dobrých klimatických podmínkách. Běžná norma je teplota 23 °C a relativní vlhkost vzduch 65%.  V tiskových provozech se doporučuje teplota kolem 21 °C a relativní vlhkost od 50-55%. Tyto podmínky vyhovují také statickému náboji a prášivosti papíru. Stohy papíru po expedici, které nevykazují teplotu v tiskárně, je nutné po určitou dobu aklimatizovat. Nesprávně nastavený elektrostatický náboj papíru může vést k závažným problémům při průchodu papíru tiskovým zařízením. Perfektně řízenou vodivost podmiňuje míra vlhkosti a soli. Posledním činitelem pro bezchybný průchod strojem je rozměrová přesnost. V normách jsou uváděny hodnoty pro přesný formát s tolerancí +/- 1,5mm.

Je důležité si uvědomit, že správná volba papíru má zásadní význam pro brilantní tiskový výstup. Je proto na místě výše zmíněným vlastnostem věnovat větší pozornost. To znamená, že pokud se více zaměříte při řešení vaší tiskové úlohy na dobrý výběr spotřebního materiálu jako je papír, váš finální produkt se stane bezkonkurenčním.

Autor: Ivana Čapková


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?